Price List FAQ Book Now
Page Top

skyberry

ใช้งานอินเตอร์เน็ตในต่างประเทศต้อง Skyberry

02-105-4568
contact application form

ประกาศ วันปิดทำการชั่วคราวทั้งสาขากรุงเทพฯ และศรีราชา

 

เรียนลูกค้า Skyberry ผู้มีอุปการะคุณทุกท่าน

ทางบริษัทขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนที่ดีเสมอมา

เนื่องด้วยวันที่ 27-28 กันยายน 2565 ที่จะถึงนี้ บริษัทฯ ได้มีการจัดอบรมพนักงานประจำปีจึงขอแจ้งให้ทราบถึงวันปิดทำการชั่วคราวทั้งสาขากรุงเทพฯ และศรีราชา ดังนี้

เบรี่โมบาย สาขากรุงเทพฯ วันปิดทำการชั่วคราวระหว่างวันอังคารที่ 27 กันยายน 2565 ถึงวันพุธที่ 28 กันยายน 2565

เบรี่โมบาย สาขาศรีราชา  วันปิดทำการชั่วคราวระหว่างวันอังคารที่ 27 กันยายน 2565 ถึงวันพุธที่ 28 กันยายน 2565

เปิดทำการ : วันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน 2565 

ในระหว่างวันปิดทำการชั่วคราวดังกล่าวลูกค้าสามารถรับ-คืนเครื่องได้ดังนี้

กรณีรับเครื่องเพื่อนำไปใช้งาน

 ลูกค้าที่มีวันเช่าใช้งานเริ่มต้นในวันที่ 27-28 กันยายน 2565  สามารถรับเครื่องได้ในวันที่ 26 กันยายน 2565

กรณีคืนเครื่องหลังจากใช้งานเสร็จสิ้นหรือครบกำหนด

 ลูกค้าที่มีวันใช้งานสิ้นสุดตั้งแต่วันที่  26,27,28 กันยายน 2565

สามารถคืนเครื่องได้ในวันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน 2565
 

กรณีลูกค้ารับ-คืนเครื่องที่ร้าน ลูกค้าจะไม่สามารถมารับ-คืนเครื่องได้ในระหว่างวันปิดทำการข้างต้น ดังนั้นจึงขอให้ลูกค้ารับ-คืนก่อนหรือหลังวันปิดทำการดังกล่าว 

แต่ยังสามารถติดต่อกับทางเราได้ผ่านช่องทาง Call Center: 02-105-4568 และ Email : support-th@skyberry.me 

ทางบริษัทฯ ต้องขออภัยอย่างสูงในความไม่สะดวก