skyberry

ใช้งานอินเตอร์เน็ตในต่างประเทศต้อง Skyberry

02-105-4568
contact application form

แจ้งเรื่องการยกเลิกการเช่าใช้งานในประเทศญี่ปุ่นเนื่องจากเกิดภัยพิบัติ

 
 
เนื่องจากภัยพิบัติทางธรรมชาติในประเทศที่ปุ่น ภูมิภาคคันไซ และ ฮอกไกโด สนามบินคันไซ และ ชิโตเสะ ไม่สามารถเปิดให้ทำการบินได้นั้น 
ส่งผลให้หลายสายการบินยกเลิกเที่ยวบินในการเดินทางไปในภูมิภาคดังกล่าว
 
 
สำหรับลูกค้าที่เช่า Mobile WiFi Skyberry ใช้งานในประเทศญี่ปุ่น เดินทางในแถบคันไซและฮอกไกโด
ที่ถูกยกเลิกเที่ยวบินเนื่องจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ ไม่สามารถเดินทางตามกำหนดได้
ถ้าลูกค้าประสงค์จะยกเลิกหรือเลื่อนการเช่าใช้งาน Mobile WiFi Skyberry ขอให้ติดต่อเจ้าหน้าที่
 
 
1. กรณีประสงค์ยกเลิกการเช่า บริษัทฯ ยินดีคืนเงินค่าเช่าให้เต็มจำนวน (ไม่รวมค่าจัดส่ง)
2. กรณีประสงค์เลื่อนการเดินทาง สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 
 
 
ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อเจ้าหน้าที่ 02-1054568